BLOG

S’han de registrar les hores extres?

A partir de l’octubre de 2015, és obligatori per totes les empreses comptar amb un registre de les hores extres. Es va tornar una pràctica tan habitual, que va ser necessari crear una normativa i posar un control per garantitzar un ús adequat i evitar possibles...

Que passa si un treballador es nega a fitxar?

Des del 2019, la llei obliga a les empreses a tenir un bon control horari dels treballadors, per això és de vital importància tenir un correcte registre de les hores. És clau que l’empresa proporcioni als treballadors un software de control horari adequat, però que...

Comença l’any nou amb TimeNeos!

Comença l’any implementant un bon software de control horari, deixa endarrera els papers, excels o altres sistemes que han quedat obsolets. Tenir el registre d’hores digitalitzat, permet que els responsables tinguin una gestió àgil de les hores i que els treballadors...

Fitxatge i teletreball

Arrel de la pandemia del COVID19 que vam viure el 2020, moltes empreses van decidir començar a implementar el teletreball o la jornada híbrida i més endavant s’ha seguit mantenint, ja que s’ha comprovat que el rendiment dels treballadors és igual o millor, ja que els...

Satisfacció dels treballadors

Un bon ambient laboral és clau pel funcionament de qualsevol empresa. Que els treballadors es sentin segurs i valorats fa que es sentin part de l’empresa i el seu grau d’implicació augmenti.    Una forma de crear aquesta seguretat, és implementar un software de...

Compleix amb el Reial Decret-Llei 08/2019

El Reial Decret-Llei 08/2019 afecta a totes les empreses, independentment del sector i també a tots els treballadors, al marge de la categoría o grup professional que tinguin, tipus de jornada que realitzin o modalitat de treball (presencial, teletreball o a...

Què és un sistema de control horari i modalitats de fitxada

Un software de control horari serveix per tenir un registre de la jornada laboral dels treballadors d’una empresa i complir amb la legalitat vigent. Cada vegada més empreses l’utilitzen, deixant endarrere el control de jornada laboral en paper o excel, ja que és molt...